Värderingar, ideal och svenskhet; eller ‘debatten suger, lägg ned den’

Påbjudet soundtrack. För att monistiska ideal tydligen är det nya svarta i svensk offentlig debatt. Den som inte klarar av långsamt riffande kan köra den här istället, för det är väl lite en sådan attityd jag har till debatten jag avser kommentera.

Årets almedalsvecka blev ett intressant spektakel där partiledarna tävlade om att hävda att just deras politiska program passar in i uttrycket svenska värderingar. Allmänheten blev ytterligt förvirrad av detta och sedan dess har tävlingen muterat till en annan typ av normativ sport och spridit sig till diverse annonstavleadministrerade debattfora, där själva uttrycket svenska värderingar snarare än partiledarnas konkreta bruk av det idisslas. Det verkar helt enkelt som att det senaste året av rikspolitisk kamp mot kulturrelativism i samband med sommarens inträde kollapsat och ersatts av en flammande renässans för just en sådan. Hegel hade varit stolt. Nietzsche hade skrattat sig än mer syfilisgalen och författat en bitter och svårgenomtränglig aforism rörande modernt eftertraktande av intet.

En rörelse som tidigare var mycket negativt inställd till det kulturrelativistiska förhållningssättet, det vill säga, att kulturer eller kulturella fenomen som huvudregel är jämförbara och att det inte är givet a priori att en av dem är bättre än alla andra, har idag trätt in i den debatten med ett kulturrelativistiskt resonemang. Det går i stort ut på ett försök att visa att genomsnittssvensken är världens mest extremistiska genomsnittsperson, vilket ska vara något slags positivt ideal, en fiktiv någon som sedan ställs mot mer återhållsamma och omoraliska utlänningar samt ett resonemang om att vi kan förvänta oss att de blir mer extrema av att leva här. Just den här texten av de som publicerats inom debattens ramar är inte den sämsta, inte heller den bästa och det är inte en text jag tycker särskilt illa om. Snarast tvärtom, den här rörelsen är en av de intressantare av de kapitalistiska religionerna och det brukar vara roligt att läsa deras texter. Det kommande bör ses som en kommentar till debatten, ett metaperspektiv på det glömskans haveri vi lever i, där de senaste seklerna av filosofisk, politisk och vetenskaplig kamp betraktas som något slags illusion vi inte behöver befatta oss med idag.

Skribenten tar avstamp i ett försök att uppställa några “tolkningsanvisningar”.

• Det finns inga värderingar som är enbart svenska. Alla värderingar existerar i alla länder. Om man över huvud taget ska kunna tala om ”svenska värderingar” måste det därför i stället handla om de värderingar som är vanligast i just Sverige.

• Svenska värderingar är ingenting statiskt utan något föränderligt. Vi hade förut andra värderingar och kommer att ha andra värderingar i  framtiden. Om man ska tala om ”svenska värderingar” måste det därför i stället handla om de värderingar som är vanligast just nu.

• Svenska värderingar delas inte av alla i  befolkningen. Precis som när man talar om medellängd handlar det i stället om ett beräknat genomsnitt.

Istället för att bemöda sig om att inledningsvis analysera vad en värdering är i det här sammanhanget fastställer skribenten att varje värdering finns i exakt alla länder, bara i olika utbredning inom dem. Av det kan vi utläsa att utgångspunkten här är att sådant som är partikulärt för ett samhälle eller är begränsat till alla samhällen utom ett inte kan vara en värdering, det måste finnas i alla länder för att kunna vara en värdering. Därtill får man inte tala om värderingar i Sverige i äldre tid som svenska värderingar, ej heller önskningar om framtida värderingar i Sverige, utan det enda som får omnämnas som svenska värderingar är “de värderingar som är vanligast just nu”. Då det inte avgränsas till Sverige utan till vanligast utan närmre kvalificering är det otydligt om det är globalt eller för det svenska territoriets vidkommande som avses. Förmodligen det senare, då texten som helhet handlar om att kontrastera en genomsnittssvensk mot genomsnittsutlänningar och deras alltför moderata, icke-extrema värderingar. Vi får också veta att sådant som alla i den svenska befolkningen är överens om, det är inte värderingar.

Dessa tolkningsanvisningar är vid en första anblick lite märkliga och verkar inte direkt ägnade att underlätta tolkning av vare sig värderingsbegreppet eller texten i övrigt. Om det finns någon annan person eller association som delar dessa uppfattningar redovisas det inte.

Därefter går skribenten direkt över till att rekommendera värderingsforskning, innan han i nästa andetag förkastar sitt eget förslag och vänder sig till några sociologiska undersökningar av attityder och opinion. Tydligen ska dessa exemplifiera något men det är oklart vad intentionen är i den delen.

Med detta sagt så finns det viktiga lärdomar att hämta från värderingsforskningen, speciellt vad gäller jämställdhet och likabehandling. I Sverige svarar exempelvis 81 procent ja på frågan om det är viktigt för demokratin att män och kvinnor har samma rättigheter, enligt World values survey (WVS). Som jämförelse svarar bara 18  procent ja på samma fråga i Irak. Sverige ligger fyra i världen vad gäller jämställdhet, enligt Global gender gap report, medan Syrien ligger på plats 143. I Egypten menar över 90 procent av befolkningen att homosexualitet är något oacceptabelt, enligt Pew research center. Generellt i Västeuropa är den siffran bara strax över 10 procent.

Texten verkar säga att dessa sex påståenden innehåller viktiga lärdomar och att de är betydelsefulla. Om vi ser på detta genom tolkningsanvisningen enligt ovan kan vi sluta oss till att ingetdera påstående handlar om värderingar. Det finns kulturer som inte har några uppfattningar om “demokratin”, “rättigheter” eller “jämställdhet”. Alla dessa begrepp är distinkt occidentala till sitt ursprung och dessutom är betydelsen av dem omstridd. Det är heller inte säkert att respondenterna förstått frågorna på ett eller annat sätt, varför svaren inte nödvändigtvis är jämförbara mellan olika länder. Irakier ser nog lite annorlunda på demokrati efter den senaste amerikanska demokratiseringsinvasionen än vad den här skribenten gör, exempelvis. I sådant fall bör kanske irakiers perspektiv på vad som är viktigt för demokratin förstås på ett annat sätt än de där svenskarnas. Likadant är det med jämställdhet. GGGR är en rapport som sammanställs av World Economic Forum, som organiserar världens ekonomisk-politiska eliter kring vår tids mest populära religion, den vars anhängare tror på beständig ekonomisk tillväxt inom kapitalismen. Det jämställdhetsmåttet vilar på ett urval av 55 indikatorer och sammantaget ger det en modell för att mäta hur jämställd den ekonomisk-politiska exploateringen av kvinnor respektive män är i en viss ekonomi.

Om vi tittar på GGGR 2015 (PDF) kan vi se att Sverige placerar sig på en fjärde plats. Den enskilt största utländska kulturinfluensen på Sverige är Förenta Staterna. Vi ingår helt enkelt i den kulturella hegemonin och det är till exempel en självklarhet att amerikansk snarare än svensk, norsk eller finsk film ska dominera på våra biografer. Artikelns skribent vill ändå jämföra med Syrien, tydligen är en stat som i fem år hackats till köttfärs av inbördes- och proxykrig viktig att relativisera emot, åtminstone är det tänkt att vi ska kunna hitta någon viktig lärdom i detta. Jämför vi istället med Förenta Staterna så ligger de på plats 28, vilket innebär att om vi uppfattar hög placering på den listan som eftertraktansvärt så är också länder som Mozambique, Burundi, Bolivia, Namibia, Filippinerna och Rwanda bättre eller klart bättre förebilder än denna faktiska hegemoni. Det är Rwanda som ligger högst av dessa, på plats 6. Det är flera positioner högre än Förenade Kungadömet, som är på plats 18. Slutsatsen av detta torde vara att skribenten indirekt förordar att vi ska avbryta vårt transatlantiska uppåtslickande och hellre ta intryck av Rwanda för att bibehålla vår höga ställning i den här mätningen.

Till vilket kommer att det inte är givet att jämställdhet bara är vad som avses med ekonomisk-politisk jämställdhet inom kapitalismen, närmre bestämt vad som avses med begreppet inom ekonomisk-politiska eliter som tror på något slags frälsningskraft i kapitalismen. Det är ändå en ganska snäv krets personer och de kan antas ha rätt speciella uppfattningar om vad som är socialt förtjänstfullt. En socialistisk kritik av det jämställdhetsbegreppet skulle kunna gå ut på att det enda som är värt något är fritid, tid fri från stat, kapital och samhället i övrigt, där man får utvecklas och agera fritt, så jämställdhet bör mätas i antal timmar fritid per vecka i genomsnitt, jämfört mellan diverse könstillhörigheter.

Vad en person säger när en främling ställer en politiserad fråga behöver dessutom inte vara ärligt, utan det är fullt mänskligt att i de flesta lägen säga vad man tror är efterfrågat av andra. Det kan rentav vara så att homofoba attityder i Occidenten döljs i den refererade undersökningen, just på grund av detta. Emedan egyptier nog inte känner något större motstånd mot att öppet säga att de ogillar homosexualitet eller homosexuella eller homosexuella gärningar, är det med all sannolikhet desto svårare för någon genomsnittsvästerlänning att öppet göra detsamma, oavsett eventuellt bigotteri under ytan. Det kan vara så att den occidentala respondenten inte tror sig ogilla homosexualitet utan sublimerat det till att ta sig andra uttryck, som förakt för Pride-parader eller motstånd mot framkvoterad representation i parlamentariska församlingar. Någon kan vara böjd att säga ‘jag har inget problem med homosexualitet’ men samtidigt vara den där på festen som varje gång sitter och drar jobbiga bögskämt vid köksfläkten framåt småtimmarna. Vad den där undersökningen berättar för oss är vad diverse respondenter har sagt till personer de inte känner, inte vilka värderingar de har, oavsett om vi håller oss till tolkningsanvisningarna eller någon mer allmänt hållen definition av värderingsbegreppet. Närmre bestämt ger den oss något undersökningsinstituts tolkningar av respondenternas utsagor, som ju standardiseras för statistisk analys.

Det fortsätter likadant, mått efter mått, forskningsprojekt efter forskningsprojekt.

Tack, då vet vi.

I Sverige är vi mer individualistiska och har mer rationella, sekulära värderingar än något annat land på jorden – vad gäller värderingar är vi faktiskt det extremaste landet i världen. Att påstå att våra värderingar skulle vara universella är därför att projicera sitt eget önsketänkande på resten av världen – de värderingar vi har i Sverige är väldigt annorlunda. Generellt sett ligger de sekulära länderna i Nordvästeuropa uppe i ena hörnet på den globala kulturkartan med Sverige som det mest extrema exemplet.

Hur vi är och hur vi säger att vi är behöver således inte vara i överensstämmelse med varandra. Ett exempel kunde vara att vi kallar oss för en demokrati trots att masspartierna hittills är en historisk parentes och demokratisering av det ekonomiska samhällslivet varit en död fråga sedan sjuttio- och åttiotalen. Ledande och administrativa befattningar i de åtta riksdagspartierna är på partiledningsnivån i stort reserverade för akademiker och rekrytering till dem sker ofta genom processer utformade med näringslivets chefsanställningar som förebild. Är det demokratiskt? Kan vi utan närmre precisering kalla detta för demokratin? Kan vi kalla det för att leva i en demokrati om försörjningen alltid är avhängig antingen deltagande i en omfattande kafkaesk byråkrati eller ett näringsliv som skyddas från demokratisering av statens våldsmonopol? Det är frågor som inte har givna svar, ändå faller det sig naturligt för de flesta svenskar att påstå sig leva i en demokrati. Ett annat exempel kunde vara att svenskarna excellerar i att kalla sig för antirasister i opinionsundersökningar, samtidigt som tröskeln för ‘white flight’ här är en av Occidentens allra lägsta och det bara tog något år för de borgerliga ledarsidorna att bli till uppsnofsade utgåvor av de nyfascistiska propagandabloggarna efter att de väl fått nys på att det kunde finnas klick att tjäna på det. Vi vet helt enkelt inte alltid vad det vi säger betyder och inte heller vad det är vi tror på eller vilka värderingar vi har, för det är inte så enkelt att ta reda på något av det. Det är därför det vanligen tar flera års studier vid ett högre lärosäte för att bli specialist i dessa ämnen.

Begrepp som individualistisk och rationell är heller inte oproblematiska. I vårt oerhört rationella samhälle har vi inordnat det så himla rationellt att tiotusentals personer sitter stilla i bilköer morgon och kväll istället för att umgås med sina familjer eller i övrigt ägna sig åt rekreation, trots att det är utanför arbetet. Är den standardiserade och rationella arbetsdagen verkligen så himla rationell egentligen, eller har det liksom bara blivit som det vart och vi rationaliserar att det blev så i efterhand? Är det rationellt att tro att nihilistiska marknadskrafter kan fördela sociala resurser på ett sätt som för de flesta framstår som rättvist och anständigt? Vad individualism anbelangar är det ett samlingsnamn på de läror som menar att samhällsteorier måste utgå ifrån och prioritera enskilda kroppars påstådda intressen, inte sällan avses med det vissa personers begär vid någon tid eller annan. Det är en ifrågasatt position, mest känd som kritiker torde den utilitaristiska traditionen vara, som istället prioriterar mest lycka eller nytta till flest personer. I skribentens text framförs båda begreppen som självklara och positiva. Vi får också begreppet sekulär, som inte heller det är oomstritt. Även i det fallet är den redovisade datan sådant som folk säger till främlingar, inte vad de faktiskt gör eller tror på. Typiskt sett används begreppet i opposition till för- och tidigmodern religionsutövning, primärt de kristna statskyrkorna, och erkänner alltså inte dietsekter eller andra sådana taburörelser som religiösa. I Sverige är det mycket vanligt att vardagligen använda sig av religiösa vanor, exempelvis meditationsövningar eller asanas ur yogan. Är dessa människor religiösa eller ej? Kan det vara så att de använder och sätter tilltro till religiösa beteenden samtidigt som de säger att vad de gör inte är religiöst? Går det att påstå att en stat är sekulär som ger friskvårdsbidrag för att någon utövar någon sådan tradition? Hur ligger det till med de runtomkring en utövare, om de accepterar utövandet och påståendet att det inte är fråga om religion trots att det uppenbart är fråga om det, är de sekulära eller ej?

I själva verket är det där med individualistiska, rationella, sekulära svenskar ett tämligen intetsägande påstående, och det bör nog betraktas som en presentation av signalord snarare än ett ordinärt meningsbärande språkbruk. Vad var då poängen med denna upptakt? Jo, att bilda fond till detta:

Vad händer då när en person från ett annat land flyttar till oss här i väldens extremaste land? Behåller man värderingarna från ursprungslandet eller byter man till det nya värdlandets värderingar?

Från och med detta till artikelns slut är det ungefär 500 ord, från artikelns början fram till detta är det ungefär 400 ord. Med reservation för att debattredaktionen kanske misshandlat originalet i avsevärd omfattning ser det ut som att detta är skribentens ärende i sitt meddelande till oss. Dels kan vi vara stolta över att vi beskriver oss själva som världens mest extremistiska människor när främlingar frågar, dels vill han undersöka vad som sker när mindre extrema typer får för sig att bosätta sig här, fortsätter de vara sådär omoraliskt återhållsamma eller hakar de på oss och börjar beskriva sig själva som världens mest extrema?

Några som forskat på detta är sociologerna Antje Röder och Peter Mühlau som tittat på immigranter i Europa. De fann att ju längre man bott i värdlandet desto närmare låg ens värderingar värdlandets. Inställningen till jämställdhet förändrades på ungefär en generation, sedan tyckte man i princip samma som resten av befolkningen. Negativ inställning till jämställdhet förklarades även av faktorer som hög ålder, låg utbildning, religiositet (särskilt islam) och kön – kvinnor anammar jämställdhet snabbare än män. En annan analys, av den ryska docenten Veronica Kostenko, indikerar att skillnaden i attityder mellan olika värdländer till och med är större än skillnaden mellan migranter och infödda inom olika värdländer – invandrade svenskar är till exempel mer feministiska än etniska engelsmän.

Det verkar nästan som om man ärver uppfattningar, språk och annat sådant av den omgivande kulturen när man växer upp. Vem hade kunnat ana? (Heidegger gjorde ett stort nummer av det, så också Kierkegaard, och det är filosofiskt accepterat sedan Platon och Aristoteles.)

Det där om “särskilt islam” behöver läsas i ljuset av att studien som refereras använde tre kategorier, kristendom, islam och övriga. Det är vad religiositet betyder här, och till stöd för att muslimer är särskilt antiegalitära hänvisar studiens författare till en jämförelse mellan muslimer och infödda i Tyskland, vilket här lite märkligt generaliserats till islam. Som Kostenko trycker på och också R & M konstaterar är det andra faktorer som är avgörande för uppfattningar om manligt och kvinnligt, varför det är missvisande att representera den studien på det här viset. Samtidigt får vi kanske här anledning till misstankar om varför Sverige inledningsvis jämfördes med Irak, Syrien och Egypten snarare än mer jämförbara länder, till exempel sådana där germanska språk dominerar eller där statskupper och krig inte varit vardag sedan lång tid tillbaka.

Hur går då den här assimileringen till?

Den här förändringsprocessen är dock ingenting som sker per automatik.

Låt oss fråga Röder & Mühlau om detta:

The data show little evidence that immigrants from very gender-inegalitarian societies successfully shelter themselves and their offspring from the influences of the host culture and reproduce the gender ideologies of their origin countries.

De resonerar sedan vidare kring detta och menar ungefär att det visst sker per automatik och verkar mycket effektivt bryta eventuella isolationsförsök från den eller den gruppen. Kort sagt, vi verkar ha byggt samhällen som snabbt och effektivt, på en generation eller två, lär nyinflyttade vad man ska svara när främlingar kommer med enkäter. Detta oavsett om de försöker hindra det eller ej. Hur förklarar vår skribent processen?

Om du vill ha en aning om hur svårt det kan vara att byta värderingar, tänk tanken att situationen var den omvända och det var du som flytt till Syrien. Hur villig skulle du vara att ändra dig till ett mer patriarkalt tankesätt? Skulle du uppmana dina barn att göra detsamma? Alternativet att stänga in sig och försöka bevara sina ursprungsvärderingar känns kanske inte längre så främmande.

Mmmm. Svårbegriplig passage. Det verkar vara en premiss att det krigshärjade, syriska samhället är mer patriarkalt än de ärkepatriarkala och ultrakonservativa filmprodukter som flödar i en strid ström över Atlanten till vårt land, som den genomsnittlige svensken inte verkar ha något större problem med att acceptera. Även om vi ser till ekonomisk jämställdhet verkar inte genomsnittsvensken så väldigt upprörd över att kvinnor i snitt tjänar pengar fram till kl. 15:57 eller däromkring medan män i snitt tjänar pengar ända fram till den typiska arbetsdagens slut. Det lär alltså inte vara patriarkala tankesätt i sig som skulle bli problematiska för den stackars svensken som plötsligt befinner sig med sina barn i Syrien, utan att det är ett syriskt patriarkat. Eller kanske mer troligt, att det är en föreställning om ett speciellt muslimskt patriarkat i ett (åtminstone innan kriget) mångreligiöst och medelklassdominerat samhälle som skymtar fram här.

Hur detta skulle tillbakavisa att kultur smittar av sig oavsett om vi vill det eller ej, det framgår inte. Att kultur gör det är ett av skälen till varför reklam fungerar trots att få vill bli ofrivilligt påverkade av den. Överhuvudtaget är vi djur som sitter inlåsta bakom ett tjockt lager av för- och undermedvetna processer vilka vi inte har kontroll över och som omgivningen kan manipulera. Därför är det omöjligt att leva urbant och inte plocka upp bitar av den omgivande kulturen, helt oberoende av om man klär sig apart eller har ett annat modersmål. Och det är därför annonsplatser i urbana miljöer är så eftertraktade från näringslivets sida.

Migranter har alltså med sig (mätbart annorlunda) värderingar från sitt ursprungsland, men dessa förändras över tid (mätbart) i  mötet med en ny social kontext, framför allt för att unga personer plockar upp värderingar från sin nya kringmiljö.

Nåja, de kan ha det, åtminstone om vi frågar skribentens anförda studier. De säger också att socioekonomisk bakgrund spelar stor roll, och det är förstås inte förvånande att de plockar upp sådana uppfattningar som fungerar med den position de har i sina socioekonomiska sammanhang. Varför “mätbart” är viktigt att framhålla förstår jag inte riktigt men jag antar att det är något slags uttryck för att skribenten tror att “mätbart” är verkligare än resten eller något i den stilen. Eventuellt betyder det ingenting utan är ett signalord avsett att inbjuda till förtroende eller så spelar det på förväntningar hos den tänkta målgruppen för den här texten.

I detta kan vi för övrigt läsa in en svidande kritik av s.k. integrationspolitik. Unga kan inte välja att inte indoktrineras i sina omgivande kulturer, deras hjärnor fixar det åt dem, så trots stora investeringar i sådan politik är det alltjämt ofrivillig assimilation som dominerar inom de här grupperna. Jag är inte så övertygad om detta och misstänker att saken är klart mer komplicerad än vad sådana där statistiska studier antyder.

Det är inte lätt att fly – speciellt inte till det extremaste landet i världen – så integrationsproblem är svåra att lösa. Vill vi i Sverige värna våra värderingar kring jämställdhet och icke-diskriminering av homosexuella är det här ett problem att ta på allvar.

Trots att sådan där assimilation sker fort, tränger förbi frivillighet och isolation, och dessutom sker per ett slags automatik är det tydligen svårt att lösa detta och om vi inte gör det kommer dessa nykomlingar att först bli assimilerade och sedan förstör de ändå vår världsledande extremism.

Den här uppfattningen, att människor kan låta bli att assimileras av sina omgivande samhällen, är tämligen misstänkt. Tillsammans med en del andra skrivningar i skribentens text antyds alltså att just muslimer saknar den här mänskliga formbarheten.

Vilket alternativ till… eh, vilket alternativ finns då till… att det inte är lätt att fly? Till att värna våra värderingar kring jämställdhet och icke-diskriminering av homosexuella? Bra fråga, vi får i vart fall ett alternativ:

Alternativet är förstås att låta folk tycka som de vill, för vilka är vi att bestämma vad andra ska tycka?

Var det andra alternativet att inte låta folk tycka som de vill? I strid med grundlagen och diverse folkrättsliga åtaganden, som typ åsiktsfriheten, denna människorättsliga grundval?

Framgick inte så jättetydligt, tycker jag (men får jag tycka det eller behöver jag ansluta mig till någon annans tyckande för att få tycka?). Kanske beror det på att jag inte ser anammandet av uppfattningar och språkspel som något man sätter sig ned och bestämmer sig för utan något som man plockar upp ofrivilligt i umgänget med andra, medan skribenten kanske tror att det är så det går till. Så många frågor, så lite utrymme att ställa dem på.

Men då riskerar vi att få enklaver i samhället där man anser att jämställdhet är mindre viktigt och att homosexuella inte alls behöver likabehandlas.

Aha. Sådan där enklavbildning som är nästan omöjlig i kapitalistiska, urbana samhällen ska tydligen vara en fara, förmodligen är det tänkt att ‘särskilt muslimer’ ska läsas in där någonstans.

Det här tycker jag ser ut som totalitär liberalism. Även i ditt hem ska du vara lojal med den liberalistiskt parlamentariska majoritetskulturen och du får inte tycka något avvikande. Prioriterar du klassfrågor över de här två frågorna är du inte välkommen här. Anser du att jämställdhet inom kapitalismen är ungefär lika realistiskt som att slå en kiss från ett skogsbryn som landar på månen tycker du också fel och ska rätta in dig i ledet. Är du flata och anser att det är er tur att inneha världsherraväldet nu så är du också en jäkla landsförrädare som måste lära dig att tycka rätt, vi ska integrera dig. Tänk och tyck överhuvudtaget inte någonting som hotar eller avviker från det hegemoniskt påbjudna, det är genom likriktning och gränslös lojalitet med den rådande maktordningen vi skyddar demokratin.

Eller så är det här bara tänkt att tillämpas på de där moderata och icke-extrema utlänningarna, medan jag kan sitta i civilisationens utkant som något slags eremit och tycka vad jag vill, för att jag råkar vara infödd och får slippa den sekulärhumanistiska värderingskontrollantens granskning. I sådant fall har vi alltså ett gravt rasistiskt policyförslag här, medan alternativet då är ett förslag om att vi ska förkasta våra MR-åtaganden och aktivt införa en uttrycklig totalitarism (istället för den krypande som redan är etablerad). Inte ett så jätteroligt val men jag antar att det är ungefär så här det kommer att se ut i svensk offentlig debatt de kommande åren så det är väl så dags att börja vänja sig.

Eller för att uttrycka det mer tillspetsat – etniciteten kommer att avgöra möjligheten till självförverkligande om man råkar vara kvinna, eller hur pass drägligt liv man kan förvänta sig om man råkar vara homosexuell.

Självförverkligande kan alltså aldrig innebära att hålla liv i sina föräldrars och förfäders seder utan det är bara inom ramarna för kapitalismen som ett godkänt realiserat själv kan förekomma. Frågan är om det ens kan kallas för själv, eller självständiga personer, det som den kapitalistiska epoken skapar. Eller, det är åtminstone en fråga som ställts av filosofer och politiska tänkare under ungefär två sekel. Är det rimligt att kalla en person som designats av kommersiella intressen för självständig? Är den ett själv, eller en produkt bland andra på en marknad?

Vidare, R & M samt Kostenko som refererades till tidigare har visat att socioekonomisk bakgrund är en klart starkare faktor i det här sammanhanget än etnicitet. Ändå påstår skribenten att det är etnicitet som är determinerande. Varför då? Är det ett medvetet villospår eller en autentisk uppfattning? Eventuellt kan vi hitta en förklaring i slutklämmen:

Att lämna till exempel kvinnor och hbtq-personer i sticket på grund av deras etnicitet borde vara otänkbart. Lösningen ligger i så fall i skolan, för det är lättare att lära sig nytt som ung. Förutom en generell förbättring av den svenska skolan måste därför värderingsarbetet fortsätta ges en orubbligt tydlig plats och segregationen i  skolan motverkas så långt som över huvud taget är möjligt.

Aha. Den retoriken antyder alltså att vi är rasister om vi inte avkräver dessa icke-extrema utlänningar total lojalitet till dessa läror om vad man ska säga när en främling dyker upp med en enkät. Fast det är ändå inte ett klart svar, även om den retoriska figuren är mycket populär är det inte helt tydligt om det är fråga om skribentens uppfattning eller just bara ett retoriskt knixande.

Resten är väl mest innehållslöst snömos som är tänkt att låta bra. Det är i vart fall inte konkreta politiska förslag utan liknar mer slagord från någon urholkad och trött valrörelse. Vill skribenten öka den byråkratiska kontrollen i skolorna? Minska föräldrarnas självbestämmande? Nationalisera alla skolor i privat regi? Fördela eleverna efter bakgrund? Ska det byggas hårt subventionerade hyresrätter i medelklassområden eller är det bara inom skolan som segregationen ska motverkas? Och går det verkligen att ta förslagen på allvar om nu resonemanget ditintills inte har varit särskilt starkt och hållbart?

Mina uppfattningar torde läsaren ha vissa misstankar om vid det här laget.

Vad gäller de svenska värderingarna och skyddet för åsikts- och yttrandefrihet är i vart fall jag någon helt annanstans än den där rörelsen. Vad gäller värderingar är det ett begrepp som normalt används som sammanfattning för allt tyckande som finns, och det brukar grovt indelas i etiskt och estetiskt tyckande. Etiskt tyckande är sådant som handlar om hur man bör handla, hur samhället bör inrättas och hur man bör se på sitt liv. Estetiskt tyckande är sådant som handlar om vad skönhet är eller hur man bör förstå konst. Så när partiledarna får för sig att tävla om vems partiprogram som är mest utav svenska värderingar tar jag rätt så lätt på det. Det är inte en viktig diskussion. Ordvalet är rent populistiskt och betyder ingenting i sig, så att diverse tyckonomer försöker fylla det med innehåll i något slags försök att ockupera begreppsbildningen för egna intressen är väl som det brukar vara. Det är ju likadant med ord som invandringskritisk eller demokrati, men där ser vi inget cirkelrunkande på debattsidorna som ytterst syftar till en ideologisk ockupation av ett ord som brukas i offentligheten.

När det handlar om etiska värderingar, som det rimligen handlar om när partiledare tar orden i munnen (eller gör de som jag och funderar i tysthet på när och hur de ska berätta att allt de gjort varit ett konstverk? tills de säger det får vi anta att det gäller etik), är det också så att det finns ett stort antal traditioner bakom uttrycket. Ibland görs en grov indelning i konsekvens-, plikt- och dygdetik, beroende på vad som prioriteras. Nyttoetikern brukar vilja maximera lycka eller nytta för så många som möjligt. Nietzsche hånade den traditionen med uttrycket ‘inga människor vill vara lyckliga, endast engelsmännen vill det’, och den vanligaste kritiken mot den går ut på att den får utfall som de flesta anser är oanständiga. Om du kan rädda din egen bebis eller ett främmande medelålders par från en eldsvåda synes nyttoetiken säga att du ska strunta i din egen bebis och rädda de andra, vilket få vill göra. Pliktetik är teorier som går ut på att vi skulle vara förpliktade att göra ditt eller datt och idag är det väl Kants variant på den kristna etiken som är mest känd ur den traditionen. Genom ett stort och förvirrande analysarbete kom han fram till att vi alltid bör bete oss mot andra som vi vill att de ska bete sig mot oss, det vill säga, den s.k. gyllene regeln. Att det kräver förvirrande analysarbete och inte verkar ha någon materiell bas är den främsta kritiken mot den traditionen. Dygdetiken å sin sida brukar spåras till Aristoteles och hans dygdlära, som i korthet går ut på att personliga böjelser kan förstås som motsatspar och det goda ligger mitt emellan dessa. Mellan snålaktighet och slösaktighet ligger den goda generositeten, ungefär. Den vanligaste kritiken torde vara att människor dels behöver lära sig dessa extremer och balansera dem utan närmre motivering, dels ska kunna avgöra var någonstans de eller någon annan befinner sig på något slags dygdighetsskala.

Vad jag minns diskuterades detta på ungefär den här nivån när jag läste något samhällsorienterande ämne på gymnasiet, varför jag tycker att det är rimligt att kräva av den som ger sig ut i en värderingsdebatt i offentligheten också lägger sig på minst den nivån i sina analyser och förslag av etisk art. Vill man diskutera svenska värderingar bör man också visa vad för typ av värderingar det gäller. Vilken av de huvudsakliga traditionerna tillhör de, är det nytto-, plikt- eller dygdetik? Förutsätts marxistisk, feministisk, miljöetisk eller annan senmodern kritik redan vara framlagd, eller är det pajasövningar utifrån något för- eller tidigmodernt paradigm där sådana invändningar ännu inte är lanserade? Handlar det om värderingar i privatlivet eller i offentligheten? Ska de implementeras på en kollektiv, aggregerad, nivå eller direkt hos enskilda personer? Vad är det tänkt att de här värderingarna ska uträtta och hur kommer det att gå till?

Eller med andra ord, gaggandet om svenska värderingar och den debatt som följt ser för mig ut som något slags kladdig maktkamp där orden som cirkuleras ännu inte har fått en betydelse utan cirkuleras för att få betydelse. Det är också så jag tror att vi bör se på den ovan refererade och kommenterade texten, som vi sett är ganska oreflekterad och dåligt underbyggd. Förutom att den är grovt totalitär i sin samhällsvision. Där finns inte ett spår av kritiskt tänkande, utan den utgår ifrån att man kan använda statistik lite hur som helst och att läsaren accepterar att muslimer är lite mindre mänskliga än andra. Förslagen den landar i är också så allmänt hållna att de rimligen inte kan vara den egentliga poängen, utan bör nog ses som instrumentella i förhållande till resten, kanske som ett slags alibi eller en nödvändighet inom genren.

Personligen har jag idag nästan ingen respekt kvar för traditionellt etiskt tänkande. Individcentrerad etik är uppenbarligen ohälsosam att förankra samhällen i och de kollektivistiska utmanarna har hittills varit precis lika dogmatiskt inriktade som individualisterna. När det gäller etik för det allmänna föredrar jag att fokusera på legitimitet i maktutövningen och inte resultatet eller de anförda skälen för den, utifrån hur beslutet om maktutövning fattats och av vilka. Ett demokratiskt förankrat beslut är alltid bättre än alla andra, enligt min mening. Om en börs-VD ger tusen spänn till mig eller någon annan tiggare är det sämre än om alla inom hans företag tillsammans har diskuterat saken och beslutat att göra samma sak tillsammans. Det får inte misstas för det majoritetsresonemang som den kommenterade artikeln för i sin inledning, där finns inget ansvar för vad som sägs och görs utan det är bara ett frånsläppande av snabba svar på snabba frågor utan något utrymme för reflektion och närmre förklaringar. Där är det helt enkelt argumentum ad populum i arbete, eller med andra ord, inställningen att ‘miljoner flugor kan inte ha fel, träck är gott’. I en demokratiserad organisation ser det annorlunda ut, där bär var och en ett ansvar för det organiserade hela och ingen exkluderas från inflytande och beslutsfattande.

Anna Kinberg-Batras linjetal var för övrigt dygdetiskt. Hon är öppen med att hon vill ha en viss människotyp som ger uttryck för vissa dygder, “strävsamhet, samhörighet, samarbete, företagsamhet, flit”. Det är vad som spårade ur i Almedalen och sedan dess blivit till den här farsen på debattsidorna. Att högern önskar att människor var lite mindre personliga och mer lojala med deras människoideal är inte nytt. Det var från mitt perspektiv inte riktigt den skrämmande skräll som en del andra såg i det och jag tycker att det är allvarligare att mediatyckonomin är så infantiliserande och kollektivt okunnig som den visat sig vara. Samtidigt skyr jag ju publicering i den som pesten och föredrar mitt hundratal läsare här, så det är väl ett djävla hycklande att jag vräker galla över den. Mänskligt, alltför mänskligt.

 

 

 

Barnmördarlagen

Om du inte gillade migrationsöverenskommelsens formalisering igår och har spenderat tiden sedan dess med att spy galla över en regering som lite naivt räknat med att du ska hålla i minnet i ett helt halvår att Moderaterna bidrog med de vidriga bitarna till densamma (PDF), så har vi lite att prata om.

I samma veva som migrationsöverenskommelsen förhandlades fram bröt Alliansen Decemberöverenskommelsen, närmre bestämt under månaden innan. Det var ett hot om att fälla regeringen. När ni begär att socialdemokratin ska rösta mot migrationsöverenskommelsens lagstiftningsresultat, begär ni att regeringen ska agera lika opålitligt och fult som borgarna gjorde i höstas. De varslade då om att de kan tänka sig att använda den nyfascistiska rörelsen instrumentellt, för att själva ta makten. Det är inte ett sällskap som socialdemokratin avser ansluta sig till i konkret handling, oavsett hur många påstått vänstersinnade som begär det. Vi har bitit ihop och stått bi det avtal vi ingått, för att bli en stoppkloss mot nyval, budgetkaos och än värre migrationspolitik än den vi nu för.

Det här är minoritetsregerandets mörka sida och en direkt effekt av valresultatet 2014. Alltför många svenskar lät sina medmänniskor rösta på populistiska och borgerliga partier. Alternativet till att stå fast vid migrationsöverenskommelsen är att abdikera från regeringsmakten och lämna över till högerpartierna och nyfascisterna, som under de senaste ett och ett halvt åren har närmat sig varandra. De har en majoritet i riksdagen och skulle kunna göra upp om migrationspolitiken utan inflytande från de rödgröna partierna.

Något osmakligt och anmärkningsvärt som kunnat observeras igår och idag är återkommande påståenden om att politiken som förs är sverigedemokratisk. Jag har sett högprofilerade och högutbildade, förment antirasistiska debattörer göra påståendet och rasa mot socialdemokratin. Ingen nämnd, ingen glömd. Det är särskilt allvarligt att dessa makthavare väljer att ljuga om varifrån politiken kommer, vad som är sverigedemokraternas faktiska politik och vilket alternativet är. Att vara arg och besviken är ingen ursäkt för spridandet av desinformation och splittring inom vänstern och den antirasistiska rörelsen. Sverigedemokraterna har motsatt sig migrationsöverenskommelsen hela vägen och likt Moderaterna krävt klart grövre inskränkningar (PDF) i asylrätten och flyktingmottagandet. Politiken som förs är moderaternas, inte nyfascisternas. De senare vill permanenta noll flyktinginvandring och ‘repatriera’ personer med utländsk härkomst. Kraven på att socialdemokratin skulle ha brutit migrationsöverenskommelsen är krav på regeringsbyte till en högerregering som stödjer sig på och förhandlar med nyfascisterna. Idag är läget också sådant att de har en betydande samsyn i ekonomisk-politiska och välfärdsfrågor, som den nuvarande rödgröna regeringen agerar stoppkloss mot. Fäll den och fördämningarna som håller tillbaka en flodvåg av samhällsomstörtande och destruktiva reformer kommer att brista. De borgerliga partierna har redan lämnat de bostadspolitiska förhandlingarna och därmed gjort klart att de hellre söker samarbete på annat håll. Samhällets svagaste kommer att vara de första att krossas, resten av oss står på tur, och endast eliterna kommer att vara skyddade.

Du kan göra något åt den här situationen. Du kan rösta på oss i nästa val. Bli medlem i vårt parti redan idag. Övertyga människor omkring dig att göra detsamma. Motarbetar du oss arbetar du för en borgerlig regering efter nästa val, och efter valet till EU-parlamentet 2019 är det sannolikt att vi sett en massiv nyfascistisk offensiv i den överstatliga europapolitiken. Har inte Sverige en stark vänsterregering i det läget kommer vi att vara utlämnade till nedmontering av välfärden och ultranationalistiska utrensningar.

Vänsterpartiet? De sade ja till borgerlig regering redan i samband med förhandlingarna om migrationsöverenskommelsen i höstas, när de lämnade dem. Socialdemokratin har ändå fortsatt att förhandla och genomföra reformer tillsammans med Vänsterpartiet, och det är precis den attityden svensk rikspolitik behöver, idag och imorgon.

Härnäst rekommenderar jag att du ser dokumentären King Leopold’s Ghost, inte för att den har något med det ovanstående att göra utan för att det är bra att bli påmind om historien. De kommande veckorna är det också, bland andra, sådana temata jag kommer att här fokusera på istället för den partipolitiska inrikespolitiken.

Migrationsuppgörelsen: välkommen till kompromissens högskola

Nu har det gått några dagar och jag har funderat på den där migrationsuppgörelsen. Jag är fortfarande missnöjd med innehållet och jag har full förståelse för den fackliga besvikelsen.

Samtidigt har jag svårt att se hur den vänsterpartistiska hållningen vore bättre. De står nu ensamma, och det hade också regeringen gjort utan att rida förhandlingarna till slut. Det med hot om fälld budget hängande över sig och jag har inga illusioner om att högerpartierna skulle stå fast vid vad de sagt tidigare om att släppa fram den. I hög grad är den ett resultat av att väljarna givit partierna vissa parlamentariska styrkeförhållanden samt att AKB inte har ett starkt grepp om sitt parti. Tidsandan är också uppspelt och rasande, vilket gör varje politisk fråga och process volatil.

I vår tid är inte högern att lita på och det måste vi acceptera, varför varje politisk fråga som stabiliseras och blir en plan istället för ett slagfält är en seger.

Det är ett steg. Det ger ett nytt utgångsläge där vissa frågor är låsta och öppnar för drivande av andra.

Jag har också påmint mig om vad våra föregångare sagt om den parlamentariska demokratiska socialismen, och fastnat för några ord av Eduard Bernstein ur Socialismens förutsättningar och socialdemokratins uppgifter.

Demokratin är kompromissens högskola.

Någon sida senare konstaterar han också att det

är ju sant, att den nyare tidens stora liberala rörelse närmast kommit den kapitalistiska bourgeoisin till godo, och att de partier, som tillägnade sig det liberala namnet, var eller småningom blev kapitalismens skyddsvakter. Dessa partier och socialdemokratin måste naturligtvis vara varandras motståndare. Vad åter beträffar liberalismen som världshistorisk rörelse, är socialismen icke blott dess efterföljare i tiden, utan även, ifråga om det ideella innehållet, dess legitime arvinge, såsom det för övrigt visar sig vid varje principfråga, vartill socialdemokratin har att ta ställning.

Den moderata gökungen

Gökunge. Jag undrar om de förstår vad de, eller åtminstone Ulf Kristersson men han har såklart planerat skuggbudget-PR med sitt parti inför lanseringen, egentligen säger, eller om de bara hört uttrycket förut och gissar att det kan passa.

Det gökhonan gör är att sitta och passa i närheten av ett bo tillhörigt en annan fågelart, för att smita in när de fåglar som häckar där är ute och hämtar virke eller föda, lägga ett ägg och sedan överlämna uppfödningen av gökungen till de ofrivilliga värdfåglarna. Vem är Moderaternas gökhona? Vem eller vilka är den främmande arten som kommer och lägger ägg i det svenska boet? Det uttalas inte.

När gökägget kläckts finns en unge som är större än de andra i boet, som normalt också knuffar ut sina konkurrenter så att de dör av törst och svält eller äts av andra djur. Anledningen till att det fungerar är att djur är ganska puckade, och värdfåglarna är oförmögna att urskilja vilken art ungen i boet tillhör. Precis som för många andra arter, jag ser rätt ofta bilder på hundar som diar kattungar och liknande i mitt facebookflöde, vanligen med kommentarer om att de är sådana oerhört godhjärtade mödrar som liksom av kärlek bjuder ut sina spenar till en annan art. Så är det naturligtvis inte, utan vad den dibjudande gör är helt ofrivilligt, instinktivt. Pip och kravlande utlöser vissa beteenden, och det kunde lika gärna vara en människoskapad robot som faktiska djurungar. Till och med primater låter sig luras på så vis och de flesta som haft hund eller katt har också upplevt skendräktighet, att hondjur flippar ur och tillbringar ett par veckor med att behandla döda föremål som ungar.

Den moderata metaforen synes alltså säga att Sverige, svenskarna, politikerna, medborgarna eller några andra, är korkade, instinktsstyrda, oförmögna att se att någon gök lagt ett ägg i de offentliga finanserna som kommer att medföra att alla de andra ungarna i boet kommer att omintetgöras. Dö. Mögla bort vid trädets fot. Utan att vi medborgare, eller vilka som nu är värdfåglarna, fattar det.

De har medvetet eller omedvetet lagt sig till med ett konspiracistiskt tänkande. ‘Varning! Göken har tvingat in ett ägg i ditt bo! Gör dig av med det nu innan det dödar dina barn och gör din framtid osäker!’

Lite så där smakfullt blir också personer med asylrättsliga skyddsbehov utpekade som lömskt inplanterade parasiter. Känns det igen?

Jag har svårt att se något annat än att det är regeringen som avses med den indirekt utpekade gökhonan, om det inte rentav är FN och asylsystemets folkrättsliga nivå, men det finns de som kommer att se andra syndabockar. Judarna. Kulturmarxisterna. Muslimerna. Tankefiguren är gemensam med bigotta, konspiracistiska föreställningsvärldar. Varför fiskar oppositionen där? Tror de på allvar att de kan ta väljare från det parti som sedan ett decennium tillbaka haft ett slags monopol på att organisera personer med förenklande, fördomsfulla utgångspunkter?

Och vad är grejen med att indirekt beskriva andra, regeringen eller vilka det nu är, som dumma och godtrogna? Det är inte som att Alliansen ylat om att någon främmande makt planterar in parasitvarelser i vårt samhälle tidigare, utan det är nytt. Däremot är det förstås inte nytt att de vill försämra finanseringen av välfärden med det uttalade syftet att stärka densamma, klassisk borgerlig logik, nu också parad med nyfascisters och konspiracisters tankefigurer.

Det är i vart fall en obehaglig retorik.

Facebookrepris: Rasbiologi, nyfascismen och brain drain

Återigen copypasta från en facebookuppdatering. Den här gången några rader apropå att en dansk tidskrift tagit in ett rasbiologiskt resonemang om migration:

I vårt södra grannland är rasbiologiska perspektiv på migration tydligen okej i minst en av de större tidskrifterna nu.
Ali Esbati skrev om en gnagande känsla av att behöva fly innan det är politisk verklighet, apropå den här artikeln och annan normalisering av nyafascismens tankegods i mainstreamkulturen.
Det är värt att fundera på, både en och två gånger. För det kommer ju att bli så, är förmodligen i någon mån så redan. Inte att just han skulle fly landet, men att en del gör det. Om SD blir regeringsbildande parti och erhåller insyn i och kontroll över våra polisiära och militära förmågor, vilken högutbildad person stannar kvar här någon längre stund?
Redan innan dess kommer förmodligen många att fly som ser vad som röstas fram. Uttrycket för det är ‘brain drain’. eller ‘human capital flight’. Vi har sett det i Grekland nyligen. Det behövs nog inte egen majoritet, eller ens egen möjlighet att minoritetsstoppa beslut i riksdagen (en sjättedel av mandaten, om jag minns rätt), för att personer som har möjlighet ska börja lämna Sverige för exempelvis vissa asiatiska länder där efterfrågan på högutbildad arbetskraft är stor och löneläget lockande.
Så redan att den offentliga debatten understundom tar rygg på nyfascisterna och att de erhåller ett betydande väljarstöd urholkar med all sannolikhet det här landets humankapital. Det är lätt att dra en parallell till tysknazisterna, och det bildningsföraktet de stod för går igen i vår nutida nyfascism. Den i sig eller anhängarna ställer inga höga krav på pålitlighet och prövbarhet hos information, kunskap är inte något speciellt utan man kan köra på magkänsla, s.k. sunt förnuft eller andra omskrivningar.

 

 

 

Något om det där med att bekämpa SD

Vi är tydligen inne i ännu en omgång av ‘brott riktade mot SD hotar demokratin!’ igen, märkligt nog. Som vanligt är det ett par läger i debatten. En del hävdar att SD måste bemötas med vassare argument. Den här texten är till er och skulle egentligen ha blivit en kort kommentar på Facebook, men blev helt enkelt lite för långrandig.

Det är alltså därför den inte är korrläst, saknar fördjupande länkar och annat fint. Jag har fullt förtroende för att du kan nysta vidare själv när du kommit till slutet.

Ni som tror på att sitta på sin kammare och slipa på små fina argument (eller kackla i en debattpanel eller vad det nu kan vara), skicka in ett meddelande till den här utgivaren om att deras skribent ljuger* och se om de ändrar texten eller lägger till en rättelse på slutet.

*(den breda vänstern är inte en enorm mängd blodtörstiga psykfall som kommer att börja mörda meningsmotståndare systematiskt redan ikväll, och Frick blev inte misshandlad för att han har judiskt-romskt påbrå utan för att han är nyfascistisk aktivist och den som tittar på inspelningarna ser att Salle Sahlström tar tag i kameran så fort Frick börjar vingla där uppe på spärren)

Om de inte gör det, lägg ned det där fantiserandet om att den nyfascistiska rörelsen är något slags pratklubb. Det är de inte, de skiter i hur väl du argumenterar eller vilka skälen är för och emot i någon viss politisk fråga. De skiter i hur välformulerade deras egna argument är, dessutom. De har nämligen utvecklat en egen diskurs, med en egen ‘logik’, med en egen verklighetsuppfattning och en egen upplevd gemenskap. När du snurrar in dig i sakliga resonemang ser de dig som den där berömda schackspelande duvan, du sparkar runt pjäserna och bajsar på spelplanen och trots att du inget fattar struttar du runt som om du vunnit.

Är det ditt mål, kör. Jag tror att mer är vunnet på att de tycker att det är obekvämt och obehagligt att dundra ut bigott propaganda och manipulera mediebilden av samtida händelser.

Det är därför deras kampanj baserades på avhumaniserande lögner, det är därför de ljuger om sina politiska motståndare, det är därför de ljuger om samhället vi lever i, det är därför de ljuger om sig själva. Deras affärsidé är en annan.

Om du inte organiserar dig, eller åtminstone aktiverar dig och gör motstånd, så är du helt enkelt en medlöpare. Normalisering av folkmordsretorik förpliktar. Moraliskt, om än inte legalt.

Och glöm inte att Förintelsen var legal. Vad tysknazisterna gjorde var lagligt. Vad som är lagligt är inte alltid rätt, och att bryta mot lagen _kan_ vara moraliskt riktigt.

Därmed inte sagt att jag anser att alla ska gå runt och riva ned reklamkampanjer jämt och ständigt, men det är ingen större skillnad mellan det där angreppet på SD:s annonser och när vänsteraktivister systematiskt river ned nasseklibbor från elskåp och lyktstolpar. Imorgon är det kanske de där nedrivna klibborna som väcker högerbjörnens vrål om hot mot statsskicket, om vi inte fortsätter sätta oss på tvären när makten svarar på fysiska protester med att folket ska hålla käft och sitta still och köpa sig plats i offentligheten om det vill höja någon korkad och SD-fientlig röst där.

Så fortsätt protestera mot att SD tar plats i offentligheten, i riksdagen, i kommuner och landsting. Protestera mot att de överhuvudtaget är organiserade. Det är okej. Du får göra det. Det är inte fel. Det är inte omoraliskt. Det är, än så länge, inte olagligt.

Var öppen med att ditt mål är att SD och resten av den nationella rörelsen ska upphöra, försvinna, aldrig komma tillbaka. Det är inte fel. Det är inte fult. Du får tycka att deras ideologiska hemvist och den sociala rörelse de är den parlamentariska grenen på hör historien till. Det är lugnt, du behöver inte skämmas för det.

Du har ingen skyldighet att se till att SD-företrädare mår bra och är glada. Eller att de kan yttra sig ifred. Aldrig. Staten har vissa sådana ansvar, men de är verkligen inte så långtgående som nyfascisterna själva och vissa andra hävdar. Det är helt okej om du ser till att varje SD-företrädare eller aktivist som du stöter på känner att det är obehagligt att sprida sina bigotta dogmer. Du får göra det. Det är grundläggande för demokratisk parlamentarism.

Precis som du tycker att ultranationalismen i tysknazistisk tappning var ett vidrigt brott mot varje anständig morallära kan du ha samma uppfattning om nutida varianter. Säger folk att det är löjligt att jämföra med tysk nazism, peka på Jugoslaviens sammanbrott. Vet de inte vad som hände, förklara det och peka sedan på folkmordet i Rwanda, understryk betydelsen av folkmordsretorik och massmedier som för ut den. Vi har sett processen förr, vi kan känna igen den i vårt samhälle. Läs handlingarna rörande Ruggius inblandning i Rwanda, antagligen kommer du att återvända till SD-propagandan och se den i ett nytt ljus. När du ändå håller på, gräv också i folkmordet i Guatemala. Det är fortfarande ett öppet sår, och situationen mer lik den vi har i Sverige än Tyskland, ex-Jugoslavien, Rwanda, med en maktfullkomlig politik som rensar upp bland minoriteter i samhällsintressets namn. Alltså precis vad SD efterfrågar.

Förutsatt att de nu inte piskar fram klassiska pogromer istället för att vallas fram till regeringsmakten av en lojal ytterkantshöger och detta ständiga snack om att varje angrepp på SD hotar statsskicket. Då hamnar vi snarare i det rwandiska exemplet.

Du har ett ansvar för hur du agerar i förhållande till det här hotet från den nationella rörelsen.

Trollkunskap i Dagens Arena

I Dagens Arena hittade jag idag lite juste folkbildning signerad Wåg & Co.

Det finns många trådar att dra i här, men mest anmärkningsvärt är nog att en av Avpixlat-myterna återges av Wåg själv:

Att SVT redigerar bort några sekunders förekomst av en docka i Kalle Ankas jul

Det var Disney som gjorde redigeringen, emedan det är den nyfascistiska miljön som gjort det till ett vapen mot public service och därigenom byggt berättelsen om hur det var en kränkning av de stackars sverigevänner som fäller en liten glädjetår varje gång pickaninnyn dykt upp i jul-TV.

Sedan är det känt sedan länge att miljön ingalunda är begränsad till ett partipolitiskt alternativ utan försöker bygga ett kulturellt, socialt och språkligt alternativ till den ‘middle ground’ som finns i den allmänna debatten i övrigt. Det är inte en nyhet, vilket jag gärna hade sett att artikeln inskärpte tydligare. På nittiotalet gjorde miljöns nuvarande ledare erfarenheten att Ultima Thule kunde samla en massa människor kring den där ökända irrationella vreden, men trots en rik flora av artister i samma bransch och förmodligen Europas mest framgångsrika vit-makt-företagsamhet har de inte lyckats få fram någon mer sådan succé. Istället är det Sjunnessons föredragsförening och liknande projekt som visat sig vara mest stabila, något enstaka årligt (eller vartannatårigt, osv.) arrangemang å sido. Och, förstås, den numera närmast oöverskådliga mängd bloggar, videokanaler och liknande publiceringsplattformar som vuxit fram de senaste tio åren.

Han underskattar också hur långlivade de nyfascistiska dreven är. Här om Katarina Mazetti:

… och kom då att själv bli måltavla för ett drev som pågick i mer än två månader.

Så länge kanske det var riktigt intensivt, för henne, men drevet fortgår. Hon har blivit till en mytisk gestalt, en smådjävul, i den nyfascistiska föreställningsvärlden. Ett varnande exempel, en retorisk figur, något de initierade släpar fram och bespottar titt som tätt i interna fora likväl som öppna. Om fem år kommer hon fortfarande att vara det, precis som ‘Toblerona Muslim’ och en omfattande övrig, vad vi nu ska kalla det, folklore eller något liknande.

Det här är viktigare än vad många erkänner. Precis som det där med att hålla upp ett kranium och säga ‘att vara eller inte vara’ är en kulturellt integrerad mytisk figur, som helt saknar täckning i Shakespears pjäs, du kan i nästan alla sociala sammanhang i det här landet komma undan med den utan protester från publiken. Även om det till äventyrs finns någon i publiken som är medveten om det osakliga och konstiga i myten. Sådana här mem smyger sig på och sprider sig, precis som det där med SVT och pickaninnyn som Wåg själv reproducerar i sin text om en kulturkämpande subversiv miljö, ur vilken samma mem är sprunget.

Vi som följt den här utvecklingen på nära håll under det senaste decenniet eller längre har också redan observerat hur begrepp föds i den högerextrema och nyfascistiska miljön för att sedan flytta in i rum där etablissemanget inte är lika vaksamt. Ett exempel är “bidragsberoende” (som har rötter i åttio-nittiotal), men det finns oräkneliga sådana. Förmodligen bör den organiserade antirasismen föra över en hel del av de resurser som idag går åt till att trycka tillbaka allmänt gångbara, etablerade begrepp (‘negerboll’, ‘svartskalle’, osv.) som redan är på väg bort till att upptäcka och motarbeta neologismer på väg ut ur den nyfascistiska miljön. Det gäller inte bara rent vulgära uttryck, som ‘skäggbarn’ eller ‘spökplump’, utan kanske främst sådana som är på gränsen till att vara acceptabla. Ämnet är stort och fordrar en egen artikel eller artikelserie med konkreta exempel, men ta gärna med dig en ökad medvetenhet om fenomenet och försök se hur språkbildningen går till i din konsumtion av mediekommunikation.

Vi får också ett exempel på hur den där vreden fungerar i praktiken i artikeln, i förlängningen på berättelsen om Mazettis möten med den nyfascistiska miljön:

När drevet fortsatte eskalera tog Katarina Mazetti till sist kontakt med Avpixlat och en månad efter den ursprungliga krönikan publicerade Avpixlat ett inlägg av Mazetti där hon fick bemöta hatdrevet och kritiken. Men snarare än att gjuta olja på vågorna bidrog inläggen till att göra kommentarsskribenterna ännu argare och kommentarsfälten svällde snabbt till att omfatta flera tusen inlägg.

Som varje psykologiskt och neurologiskt bevandrad vet är ilska en djupt liggande och irrationell mekanik. Den går inte att resonera med, och det är därför den är så instrumentellt effektiv för Dagerlind, Sjunnesson och andra ledargestalter. De är inte ensamma om att göra det men det är en slags renodling vi ser i deras kulturkampsprojekt.

Hade Mazetti frågat mig hade jag avrått henne från att få en kommentar publicerad på Avpixlat. Om hon nödvändigtvis ville komma till tals där borde hon ha sett till att få kontakt med någon av forumets ledargestalter så att det som publiceras skulle bli en vänskaplig intervju eller liknande produkt, där en tongivande gestalt i rörelsen finns med som sköld i den publicerade produkten.

Själva idén att det skulle gå att prata över den här planlöst förbannade kulturen på sin sida är barock. Det enda som återhållsam saklighet medför är retorisk förlust, publiken kommer att hata dig lika mycket eller mer efteråt som innan. Du kan gå loss och kötta ned dina motståndare, men även det kommer att cementera motståndarlägrets känsla av gemenskap och utsatthet. Sokratiska frågor kan fungera ibland, men räkna inte med det.

I själva verket står sig en ensam samtalsinriktad person sig slätt mot en digital mobb. Precis som en enskild person (typiskt sett) inte har något att sätta emot en gängbildning som är ute efter bråk eller vederbörandes egendom.

Jag saknar en analys av de här maktstrukturerna i Wågs artikel, förmodligen förstår han det här mycket väl.

Inom de demokratiska rörelserna i det här landet måste vi prata mer och mer konstruktivt om hur den här motståndaren faktiskt fungerar. Annars kommer vi att fortsätta släpas med i vanmakt och se hur de knäcker oss bit för bit.

 

 

 

 

 

 

Source: Trollen går ut i solen Dagens Arena

Några ord från Goebbels apropå 70-årsminnet av krigsslutet

Det diskuteras hur vi idag bör förstå andra världskrigets slut och Sveriges roll i det.

Utan att vara ordentligt insatt i den svenska krigspolitiken, jag har bara läst lite översikter och Erlanders memoarer i ämnet, måste jag ändå betrakta följande som en svensk delvinst.

Svenskarna är beslutna att möta var och en med vapenmakt som angriper deras territorium. Åtminstone säger de det idag. Det hade nog varit bra om vi hade inkasserat också Sverige under aktionen i norr. Denna stat har ju över huvud taget inget nationellt existensberättigande mer.

Joseph Goebbels i sin dagbok den 15 april 1942, jag hämtar det från Nazismen i dokument av Stig Jonasson, Prisma förlag, Stockholm 1966.

Tunt men angeläget om putinism

Per T Ohlsson på Sydsvenskan funderar idag över kopplingen mellan Putins Ryssland och vad han kallar för extremistpartier i övriga Europa.

Det är i huvudsak skåpmat, men intressant skåpmat.

Jag saknar dock en djupare analys av vad det är som lockar in s.k. extremistpartier i kommunion med Putin-Ryssland. Det är ju ett paradoxalt förhållande, nationell suveränitet och egenart genom att närma sig ett imperiebyggande med öppet intresse av politiskt och socialt inflytande på deras hemmaplan.

Det är också lite slött och svepande att stanna vid att en i och för sig högintressant rapport (PDF) lägger SD i ‘neutrala’, för det finns en miljö i och omkring SD som aktivt stödjer putinintressen. Den putinska mediabyrån Russia Today var ett tag nära att få en svensk nod, med ex-SD:aren, numera Nyheter Idag-basen, Frick. Istället arbetar han numera understundom på uppdrag från RT istället för att basa över en lokal organisation inom nätverket. Det är inte bara han, i den mer etniskt ultranationalistiska delen av SD-miljön, identitärerna eller bunkerfalangen eller vad man vill kalla dem, gillar putinismen. Så även om partitoppen är skeptisk till det inrikespolitiska värdet av både identitär nyfascism och smygallianser med ett nyvaket ryskt imperium är just det en integrerad del av deras partikultur och sociala miljö.

Att fösa det åt sidan är slarvigt i det här sammanhanget. Längre fram, när exempelvis Fria Tider och liknande verksamheter är i medelåldern med en stadig publik och få bryr sig om att jaga dem med motpropaganda, kommer vi att behöva hantera att inte bara rysk infiltration av mer rumsrena medier utan förhålla oss till att inhemska krafter, som väl förstår lokal kultur, lokala politiska miljöer och har rikligt med erfarenhet av att manipulera berättelser arbetar för att destabilisera och mobilisera i putinismens intressen.

Menmen, man ska väl vara glad för det lilla.

 

Något om Peter Wolodarskis söndagskrönika

Falska historiska paralleller leder tanken fel

Så skriver Peter Wolodarski i sin senaste söndagskrönika. Det föregås av detta.

Detta är inte en repris av 1930-talet. I motsats till den tidens mörka år styrs Europa av demokratier. Vi lever i rättsstater.

Idén om att demokratin och rättsstaten är en efterkrigsprodukt är intressant, och felaktig. I Wolodarskis historieskrivning är det inte demokratier och rättsstater som kuppas av rasistiska och auktoritära rörelser. Han skriver rätt ut att detta statsskick skulle vara ett vaccin mot fascism och auktoritär konservatism, med hänvisning till att

stater och kyrkor [idag] betraktar antisemitismen som förkastlig, polis och domstolar lagför hatbrott, stora tidningar protesterar.

Min anmärkning. Här påstår han alltså att stater och kyrkor inte förkastade antisemitismen på trettiotalet, att vad vi idag kallar för hatbrott inte lagfördes och att stora tidningar inte protesterade. Vad gäller trettiotalets svenska straffrätt har jag ont om källmaterial, men min lagbok från 1930 kriminaliserar lite av varje från störande av gudstjänst till diverse fridsbrott, i kontrast till hans antydan om att så inte skedde.

Att Wolodarski kikat på Henrik Bachners utmärkta avhandling om efterkrigstida antisemitism i Sverige är förstås bra, men jag skulle vilja rekommendera att han också förkovrade sig i Europas mellankrigstida historia. Källmaterialet är rikligt, och det finns antologiverk som Sverige och Förintelsen – Debatt och dokument om Europas judar 1933-1945.

Förmodligen skulle det räcka långt att bläddra i dåtida nummer av den tidning han nu är chefredaktör för.

Peter Wolodarski: En oro som riskerar att leda till utvandring - DN.SE

Bilden är från nämnda antologi, s. 77. Jag är osäker på vad upphovsrätten säger om detta, framför eventuella anspråk i kommentarerna.

Om vi ser till hur Europa såg ut 1932 så var demokratiskt statsskick dominerande, med några undantag. Demokrati- och rättviserörelser hade vid den tiden pågått i mer än hundra år på kontinenten, ofta betraktas den franska revolutionen 1789 som ett startskott för den processen och i Sverige kan man betrakta 1809 års regeringsform som en brytpunkt där en maktdelning mellan monark och parlamentsliknande institut infördes, en process som accelererade hela vägen fram till sjuttiotalet. På trettiotalet var två-kammar-parlamentarismen de facto införd här och vi hade etablerade politiska partier, vilket vi knappast var ensamma om i ett europeiskt perspektiv. Detta efter ett sekel av strid mot konservatism och borgerlighet..

Det här är viktigt att ha i åtanke för den som vill jämföra mellankrigstiden med nutiden, för processerna är inte alls olika. I Europa idag dominerar parlamentariska liberaldemokratiska statsskick, och trettiotalet säger oss att det verkligen inte är ett vaccin mot auktoritära rörelser. Tvärtom, då använde de demokratiska mekanismer för att tillskansa sig makt och de gör det idag. Då var inte massmedial debatt eller fördömanden från stater och civilsamhälle ett vaccin, utan helt enkelt ena sidan i ett metapolitiskt krig om makt. Hur Sverige skulle förhålla sig till judeförföljelserna på kontinenten debatterades i riksdagens kammare, tidningarna stred sinsemellan om judefrågan. Trettiotalet var Torgny Segerstedts tid. Det var en tid då Aftonbladet intog en konservativ och relativt protysk, det vill säga, antisemitisk, hållning.

Det var i det här politiska klimatet som Tage Erlander lade beslag på ett konservativt språkbruk och genom skickligt politiskt spel utmanövrerade högern och de nationella strömningar som katalyserade antisemitiska värderingar. Medborgarhemmet blev till folkhemmet i hans retoriska arbete. Solidaritetstanken uttrycktes i termer av nationell sammanhållning och han exploaterade nationella symboler för att skapa en känsla av folklig gemenskap, vilket lade grunden för en förmodligen unikt omfattande demokratisering av samhällsekonomi och fördelningspolitik.

Resultatet var en social rörelse i motsatt riktning till den som exempelvis Tyskland tog. Detta trots en stark inhemsk nationalism, trots ett utbrett rastänkande, trots att antisemitism var legio, trots att det fanns ett starkt motstånd bland våra politiska partier. Förutom akademiska texter i ämnet rekommenderar jag Erlanders självbiografi, som är mycket detaljrik och upplysande, om än också mycket tillrättalagd. Även Agne Hamrins självbiografiska verk I fascismens Europa om hans tid som utrikeskorrespondent i det europeiska trettiotalet är synnerligen läsvärd.

Parallellt med att hatet mot judar blivit ett större problem har det växt fram en ökad medvetenhet i den politiska debatten. Såväl höger som vänster engagerar sig. Debatt- och kulturartiklarna är fler. Och avståndstagandena är bredare när något allvarligt händer.

Även om det här är rätt i sak, så utelämnar Wolodarski en sak. Det är möjligt att han inte är medveten om det, men i vår tid är bigotteriet långt mer professionellt, intellektuellt och självmedvetet än förr. För varje floskeltyngd avståndstagarartikel i en kommersiell massmediekanal publiceras tiotals, hundratals, tusentals, bloggartiklar, twitterkvitter, statusuppdateringar, som motsäger, misstänkliggör och underminerar densamma.

Han skriver också

När antisemitiska Radio Islam härjade som värst på 1980-talet var avståndstagandena till en början få

med hänvisning till Bachners avhandling. Som om Ahmed Ramis närradiosändningar i sig var något annat än ett marginalfenomen, en knäpp liten mediekanal som använde sig av en ny publiceringsmöjlighet. Som om inte Radio Islam idag med sin flerspråkigt internationaliserade kommunikation via Internet har ett väsentligt större inflytande än de där malande, idisslande litaniorna och intervjuerna i närradion kunde få på egen hand.

Kanske är det så att han tänker på den massmediala debatten som uppstod då, där välkända medieprofiler krigade med varandra och använde Radio Islam som ett slagträ i debatten om yttrandefrihetens gränser i en intern maktkamp som Rami helt saknade kontroll och inflytande över. Men det var inte Radio Islam som åstadkom det, det var helt andra medier som lyfte närradioutsändningarna till höjder och betydelse som helt saknade förankring i verkligheten. Det var personer i opinionsbildningsmaskineriet som gjorde Ahmed Rami till mer än en parentetisk antijudisk sektledare, detta genom intern konkurrens om vem som var störst, bäst och vackrast.

Inte alldeles olikt hur den senaste tidens hämndattentat i Paris och Köpenhamn exploaterats av opinionsbildare i massmedierna för att idissla vad som är eller inte är yttrandefrihet. Oavsett attentatsmännens intentioner och motiv har debatten blivit ett tjafsande om vad man får säga och inte i offentligheten, trots att det har mycket lite med saken att göra och trots att de politiska svaren på händelserna har varit ‘detta påkallar mer auktoritär politik och massövervakning’ är Wolodarskis skrå fullt upptaget med branding, att sälja in sina varumärken med snack om tolerans och smak, istället för granskning av makten.

Vilket i och för sig är en intressant pjäs, men den är antagligen helt verkningslös när det gäller att motverka vad Wolodarski i sin krönika antyder att han vill motverka, samtidens mer subtila antisemitiska föreställningar. De som man får på köpet när man blir djupt misstänksam mot etablerade kommersiella massmedier, när man växer upp i en kultur präglad av Israel-Palestina-konfliktens arabiska perspektiv, eller ansluter sig till någon av våra etablissemangsfientliga nationalistiska rörelser. De är alla frikopplade från den kultur av avståndstagarartiklar och fajtande om vem som är bäst yttrandefrihetsivrare, de struntar i vad etablissemangets navelskådande yrkespropagandister vill hjärntvätta oss till, och de har andra som säger till dem att det är rätt och de tycker sig se fakta som styrker det. Där den här självupptagenheten och konkurrensen om att vara bäst på yttrandefrihet ses som ett sådant fakta.

Så när han skriver

I delar av vänstern finns också fortfarande en oförmåga att se faran.

är det som om han inte ser bjälken i sitt eget öga. Det är nästan så man bör misstänka att det här och passusen om Omar Mustafa är själva poängen med hans krönika, att det han verkligen vill säga är att vänstern bär skuld till samtidens antisemitiska strömningar och fungerar som ett kärl som bär in dem i samhällets finrum.

Positionering, triangulering, identitetspolitik. Inte undra på att en del uppfattar det som en konspiration.

Peter Wolodarski: En oro som riskerar att leda till utvandring – DN.SE.